Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / 2015 / mei 2015 / Eeklo krijgt rotonde op R43 aan nieuw AZ Alma

Eeklo krijgt rotonde op R43 aan nieuw AZ Alma

De eerste spadesteek voor de nieuwe rotonde aan het streekziekenhuis op de Ringlaan R43 te Eeklo zal medio 2016 worden gezet. Het is de ambitie van de stad Eeklo en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om de rotonde klaar te hebben tegen de opening van het nieuwe ziekenhuis.
Voor het uitvoeren van deze wegenwerken heeft het Vlaamse gewest centen voorzien in 2016. Dit jaar moeten de stedenbouwkundige aanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt en goedgekeurd worden. 

 

De startnota voor dit project, met de conceptstudie voor de aanleg van de rotonde, werd goedgekeurd eind 2012. Via de nieuwe rotonde zal zowel de toegang tot het nieuwe fusieziekenhuis worden geregeld, als de toegang tot het (uit te breiden) bedrijventerrein Kunstdal, ten westen van de R43. Op 19 december 2014 kreeg de projectnota, met het voorontwerp voor de rotonde, groen licht van alle betrokken partijen en van de kwaliteitsadviseur van het Vlaamse gewest. 

Nu is AWV bezig met de uitwerking van het technisch ontwerp, daarnaast loopt ook het bodemonderzoek.

 

Eens het dossier voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag klaar is, zal het worden ingediend bij de dienst Ruimtelijke Ordening van het Vlaamse Gewest, die de bouwvergunning moet afleveren. De stad Eeklo geeft hiervoor advies en zal ook het openbaar onderzoek organiseren. Tussen het indienen van de aanvraag en het moment van beslissen kan/mag 150 dagen zitten.

De stad zal tijdens de verdere loop van dit dossier constant blijven afstemmen met AWV om alles in zo optimaal mogelijke timing en omstandigheden te laten verlopen, en om de hinder voor de omliggende percelen, woningen en bedrijven zo beperkt mogelijk te houden.

 

Als het nieuwe ziekenhuis begin 2017 in werking treedt, zullen ook een aantal omliggende straten op een andere manier aantakken op de R43, overeenkomstig de mobiliteitsvisie van de stad Eeklo.  Zo zal de Blakstraat ter hoogte van de Ringlaan volledig worden afgesloten. Ook aan het kruispunt met de Raverschootstraat worden aanpassingen gedaan: de middenberm op het kruispunt R43-Raverschootstraat gaat dicht voor auto’s en vrachtwagens. Voor het gemotoriseerd verkeer blijft langs beide kanten de rechts-in rechts-uit-beweging mogelijk, maar de Ringlaan oversteken, of links op- en afrijden, lukt niet meer. Enkel fietsers en voetgangers mogen de R43 nog oversteken, en zij krijgen daarvoor een veilige gelijkvloerse oversteekplaats met middenberm.

 

In de verdere studie voor de realisatie van de ring rond Eeklo zal bovendien worden nagegaan welke de beste locatie is voor een fietstunnel onder het reeds bestaande deel van de R43.

 

rotonde 1 

 

 

UITBREIDING KUNSTDAL 

 

Aan de andere zijde van de aan te leggen rotonde wordt de toegang aangelegd tot het uit te breiden industrieterrein Kunstdal. 

Het bestaand bedrijventerrein wordt uitgebreid. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo’, dat werd goedgekeurd door de minister op 16-09-2009, omvat een deelRUP ‘Uitbreiding Kunstdal’. 

De ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘Kunstdal’ kadert binnen de bepalingen die zijn vastgelegd in dit deelRUP.

 

Ten zuiden van het bestaand bedrijventerrein ‘Kunstdal’ is een uitbreiding voorzien. De uitbreiding, van ca. 5 ha,  is ten oosten begrensd door de Ringlaan en ten zuiden door de Blakstraat.

 

De zone is bestemd voor bedrijven van regionaal belang. Er kunnen bedrijven gevestigd en uitgebaat worden die om ruimtelijke redenen (vb. plaatsgebrek) niet verweefbaar zijn met een multifunctionele stedelijke of residentiële omgeving. De percelen worden dan ook maximaal ingericht voor regionale bedrijven. Dit betekent dat er gestreefd wordt naar kavels met een minimale oppervlakte van 5.000 m2. 

 

Welke activiteiten zijn toegelaten?

  • productie, verwerking en bewerking van goederen;
  • verwerking en bewerking van grondstoffen;
  • logistieke bedrijven en groothandel;
  • dienstverlenende bedrijven ( bedrijven die diensten verlenen aan andere bedrijven).

Inrichtingen voor huisvesting van bewakingspersoneel is toegelaten, alsook een beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan een productieactiviteit. 

 

Het concept

De ontsluiting voor auto- en vrachtverkeer gebeurt vanaf een parallelweg langsheen de R43 die vertrekt vanaf het rondpunt waar ook AZ Alma wordt ontsloten. De parallelweg volgt de R43, buigt af richting het bestaande bedrijventerrein ‘Kunstdal’ en takt aan op de bestaande weginfrastructuur. Door deze aantakking zullen ook de bestaande bedrijven in de toekomst via het rondpunt kunnen ontsluiten. 

Het concept is afgestemd op de plannen van de inrichting van het rondpunt. De eerstvolgende stap is de afwerking van het aanbestedingsdossier zodat eind 2015 kan worden overgegaan tot het aanstellen van een aannemer voor de aanleg van de wegen en riolering. Tussentijds wordt nog een archeologisch vooronderzoek op het terrein uitgevoerd. 

 

 

Belangrijke info voor kandidaten

Veneco2 streeft in haar ontwikkeling naar een kwalitatieve aanleg en verwacht dit ook van de bedrijven die er zich zullen vestigen. De toekomstige bedrijven zullen zichtbaar zijn vanaf de R43 waardoor de nodige aandacht moet besteed worden aan een kwalitatieve architectuur van de gevels. 

Binnenkort neemt Veneco2 contact op met de kandidaten die hun interesse in het verleden hebben laten blijken. Samen zal gekeken worden naar de mogelijkheden overeenkomstig de gewenste oppervlakte en bouwprogramma.

 

www.veneco.be


Zoeken