Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / schepencollege

schepencollege

Het dagelijks bestuur van de stad wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. Op dit ogenblik bestaat dit uit de burgemeester, zes schepenen en de OCMW-voorzitter.

 

Het college bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college bepaalt zelf zijn vergaderritme. In regel is er wekelijks op dinsdag een vergadering. De burgemeester zit de vergadering voor en kan in dringende gevallen het college bijeenroepen. De vergaderingen zijn niet openbaar en de beslissingen worden allemaal collegiaal genomen. Dit betekent dat het college van burgemeester en schepenen de beslissing neemt en niet de individuele schepen.

 

Schepencollege 2017

(afwezig: Danny Smessaert) 

 

koenloete 

Burgemeester

Koen LOETE

(CD&V+)

algemeen bestuur, veiligheid, intergemeentelijke en internationale samenwerking, en landbouw

 

tel. 09 218 28 73
e-mail: burgemeester@eeklo.be

 • algemeen bestuur
 • politieke organen
 • officieel ceremonieel
 • interne en externe communicatie
 • personeelsbeleid en –beheer
 • coördinatie ter zake tussen de verschillende departementen
 • algemeen beheer stadspatrimonium
 • aankoopdienst
 • archief
 • betrekkingen met de hogere overheid
 • betrekkingen met de regionale en internationale organisaties
 • politie – brandweer – openbare orde en veiligheid
 • coördinatie van het veiligheidsbeleid
 • land- en tuinbouw

 

freddydepuydt 

Eerste schepen

Freddy DEPUYDT

(sp.a)

schepen van algemene financiering, ouderenzorg en gehandicapten

 

tel. 0499 53 46 41
e-mail: schepen.depuydt@eeklo.be

 • financieel beleid
 • financieel beheer en financiële controle, o.a.

-budgetten en jaarrekeningen van de stad en de daaraan verbonden overige   publieke besturen (politie, brandweer, OCMW) en kerkfabrieken
-fiscale aangelegenheden

-financiële aangelegenheden

 • sociale huisvesting
 • ouderenzorg (seniorenflats, lokaal dienstencentrum)
 • gehandicaptenbeleid
 • werkloosheidsbeleid

 

christophedewaele 

Tweede schepen

Christophe DE WAELE

(Open VLD)

schepen van mobiliteit en werken, en ondernemen (lokale economie en industrieterreinen)

tel. 09 218 28 00
e-mail: schepen.de.waele@eeklo.be

 

 


 • mobiliteit: verkeer- en verkeersleefbaarheid, openbaar vervoer, parkeerbeleid
 • openbare werken in eigen beheer en door derden (wegen, fiets- en voetpaden)
 • nutsmaatschappijen (elektriciteit, gas, water, communicatie)
 • straatverlichting
 • ondernemen: lokale economie en middenstand, horeca, beheer van industriële en ambachtelijke zones

 

dirkvandevelde 

Derde Schepen

Dirk VAN DE VELDE

(CD&V+)

schepen van stedenbouw, milieu, sport en ICT

 

tel. 0499 53 46 42
e-mail: schepen.vandevelde@eeklo.be

 • stedenbouw
 • milieu
 • handhavingsbeleid (stedenbouw en milieu)
 • huisvuil- en afvalproblematiek
 • beheer van regen- en afvalwater (rioleringen en waterwerken)
 • waterkering en waterbeheersing, onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones
 • sport
 • ICT

 

annvandendriessche 

Vierde Schepen

Ann VAN DEN DRIESSCHE (CD&V+)

schepen van burgerzaken, kinderopvang, markten, onderwijs en vorming, feestelijkheden en evenementen

 

tel. 0498 91 38 95
e-mail: schepen.vandendriessche@eeklo.be

 

 • ambtenaar burgerlijke stand
 • bevolkingsdienst
 • kieszaken
 • begraafplaatsen
 • kinderopvang
 • markten
 • feestelijkheden – foren
 • evenementen
 • onderwijs en vorming.

 

ritadeconinck 

Vijfde Schepen

Rita DE CONINCK

(CD&V+)

schepen van vrije tijd (kunstacademie, bibliotheek, cultuurcentrum, cultuurbeleid, monumentenzorg, toerisme) en gezondheid

 

tel. 0499 53 46 44
e-mail: schepen.deconinck@eeklo.be

 • cultuurcentrum
 • cultuurbeleid
 • openbare bibliotheek
 • archeologie
 • kunstacademie
 • monumentenzorg (inclusief kerkgebouwen)
 • toerisme
 • gezondheidsbeleid
 • socio-cultureel werk en verenigingen, vrijwilligers- en buurtwerking

 

bobdhaeseleer 

Zesde Schepen

Bob D’HAESELEER

(Groen)

schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting, stadsontwikkeling, jeugd en duurzaamheid

 

tel. 0486 44 44 90
e-mail: schepen.dhaeseleer@eeklo.be

 

 • ruimtelijke ordening
 • huisvesting
 • stadsontwikkeling
 • bosbouw
 • parken en plantsoenen
 • bescherming van de biodiversiteit en de landschappen
 • dierenwelzijn
 • jeugd
 • duurzaamheid (incl. Noord-Zuidbeleid)

 

dannysmessaert 

Zevende Schepen

Danny SMESSAERT

(CD&V+)

schepen van welzijn/OCMW-voorzitter

 

tel. 0497 81 98 33
e-mail: danny.smessaert@ocmweeklo.be

 

 • algemeen beleid van het OCMW
 • coördinatie van het lokaal sociaal beleidsplan
 • sociaal huis
 • sociale bijdragen
 • gelijke kansenbeleid (incl. LGTB)

 

meikevangrembergen 

Algemeen directeur

Meike VAN GREMBERGEN

 

tel. 09 218 28 50

e-mail: meike.van.grembergen@eeklo.be

 

 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de stedelijke diensten en OCMW Eeklo. De algemeen directeur, die wordt benoemd door de gemeenteraad, staat aan het hoofd van het stadspersoneel en personeel van het OCMW en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

Ze is verantwoordelijk voor de werking van de stedelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De stadssecretaris bereidt de dossiers voor die aan de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies en het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

Ook woont zij de vergaderingen van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies en het college van burgemeester en schepenen bij en maakt de verslagen van deze vergaderingen.

De secretaris zit het managementteam voor en adviseert de beleidsorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

 

besluiten en reglementen

 


Zoeken