Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / De Zuidkaai / Huis van het Kind

Huis van het Kind

Het huis van het kind Eeklo is sedert 1 november 2014 erkend als Huis van het Kind en ontvangt vanaf 1 januari 2015 jaarlijks een subsidiebedrag ten bedrage van € 7.763,09. Heel wat partners dragen dit Huis van het Kind. Trekker is het OCMW Eeklo.

De oprichting van een Huis van het Kind in Eeklo werd voorbereid in de schoot van het Jeugdwelzijnsoverleg Eeklo. In juli 2014 werd de aanvraag tot erkenning en subsidiëring ingediend door OCMW Eeklo bij Kind en Gezin. Op 29 oktober 2014 werd het besluit tot toekenning van een erkenning en bijhorende subsidie van het Huis van het Kind Eeklo ondertekend door de administrateur-generaal van Kind en Gezin. 

 

huisvhkind 480 

 

Binnen het Huis van het Kind Eeklo is gekozen om met de volgende partners een samenwerkingsverband op te zetten waarbij het OCMW Eeklo de trekkersrol opneemt en hiervoor ook middelen voorziet in het Strategisch Meerjarenplan:

 • CAW Oost-Vlaanderen
 • CKG Sloeberhof
 • CLB GO! Deinze - Eeklo
 • Kind & Gezin
 • Kind en Preventie
 • Kinderlach
 • OCMW Eeklo
 • RWOM
 • Sociaal Huis
 • Stad Eeklo (BKO, Schatjeseiland, Jeugddienst en Jongereninformatiepunt)
 • VCLB
 • Wijkcentrum De Kring

 

NIEUWSBRIEF

Download hier het Aanbod van het Huis van het Kind (oktober - november - december 2018)

 EEN HUIS OP TWEE POTEN

Het Huis van het Kind Eeklo wordt een huis met 2 poten. De ene poot bevindt zich op de Welzijnscampus De Zuidkaai in de Zuidmoerstraat, waar een groot aanbod aan opvoedings- en gezinsondersteuning bestaat en nog verder wordt uitgebouwd. De nadruk bij deze poot ligt in grote mate op het bereiken van kwetsbare gezinnen en het actief betrekken van deze doelgroep.

Bij de tweede poot – Gezondheidscentrum Het Meetjesland in de Visstraat 14 – ligt de nadruk in grote mate op het aspect gezondheid (Kind en Gezin, Kind en Preventie, Huisartsenkringen) en opvoedingsondersteuning. 

In beide poten zal het aspect ontmoeting nog verder worden uitgebouwd.

In beide vestigingen bouwen we een zeer laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning, preventieve gezinsondersteuning en ontmoeting uit, zodat (aanstaande) ouders er heel gemakkelijk de weg vinden.

 

HUIS VAN HET KIND: HOE EN WAAROM?

Op 28 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering het besluit tot uitvoering van het decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Dit maakte de start van de Huizen van het Kind op 1 april 2014 mogelijk. Minister Jo Van Deurzen verklaarde dat de Huizen van het Kind dé lokale informatie- en ondersteuningsplaatsen moeten worden voor alle gezinnen. 

Met dit decreet en de start van de Huizen van het Kind richt het Vlaams gezinsbeleid zich op gezinnen in alle mogelijke vormen, en in het bijzonder op alle kinderen, in om het even welke context. Alle ouders - of het nu over ouders van pasgeborenen gaat of ouders van pubers - stellen zich wel eens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid of de opvoeding van hun kind. Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen, jongeren, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Verschillende overheden, mensen in vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers nemen deze opdracht elke dag ter harte. De Huizen van het Kind zullen de krachten nog meer te bundelen om zo meer gezinnen nog beter te ondersteunen.

 

PROJECTEN  BESTRIJDEN LOKALE KINDERARMOEDE

Naast de erkenning en subsidiëring als Huis van het Kind kan Eeklo ook rekenen op middelen van de Vlaamse overheid voor het bestrijden van de lokale kinderarmoede. Hiervoor ontvangt Eeklo jaarlijks een bedrag van 34.342,64 euro. Dit budget wordt gebruikt om het laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning, preventieve gezinsondersteuning en ontmoeting verder te ontwikkelen:

 

 • Luiertoelage

Gezinnen met kinderen tot 3 jaar die toegang hebben tot de Sociale Kruidenier van Wijkcentrum De Kring krijgen een maandelijks budget voor de aankoop van luiers in de Sociale Kruidenier. De gezinnen dienen zelf 20% van de kostprijs van de luiers te betalen.

Om in aanmerking te komen voor een luiertoelage kunt u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW, Visstraat 16. Zij zullen dan aan de hand van een sociaal onderzoek nagaan of  u in aanmerking komt.

 

 • Babykaart

Een babykaart is een kaart waarmee ouder(s) voor hun baby gratis startvoeding (eersteleeftijdsmelk) en opvolgvoeding (tweedeleeftijdsmelk) bij een vaste apotheker kunnen afhalen tot het kind de leeftijd van 12 maanden bereikt. Een babykaart wordt enkel toegestaan na een sociaal onderzoek door het OCMW en een beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

De aanvraag voor het verkrijgen van een babykaart gebeurt via Kind & Gezin.

 

 • Bekendmaken Schatjeseiland

Schatjeseiland is een initiatief van Stad Eeklo waar kinderen tussen 0 en 3 jaar terecht kunnen wanneer de ouders op heel korte termijn een kinderopvang nodig hebben (sollicitatie, opleiding, doktersbezoek, …). Om het belang van deze flexibele vorm van kinderopvang te benadrukken zullen er extra bekendmakingsacties worden gevoerd, specifiek gericht op kwetsbare ouders. Daarnaast zullen er in samenwerking met Wijkcentrum De Kring ook vormingen worden georganiseerd voor de medewerkers van Schatjeseiland en andere laagdrempelige kinderopvanginitiatieven.

Voor meer informatie kan je terecht bij Schatjeseiland, julie.lemaitre@eeklo.be 

 

 • KATROL Eeklo

In samenwerking met alle Eeklose lagere scholen wordt 2014 studiebegeleiding aangeboden aan kinderen uit de eerste graad lager onderwijs die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Er gaan studenten uit een pedagogische of sociale richting wekelijks aan huis bij de gezinnen en ondersteunen, samen met de ouders, de kinderen bij hun huiswerk. Deze studenten kunnen in overleg met de ouders ook andere problemen bespreekbaar maken bij de Katrol-verantwoordelijke. Deze zal dan samen met de gezinnen op zoek gaan naar een gepaste oplossing.

Voor meer informatie kan je terecht bij Steven Toch, katrol.eeklo@dezuidkaai.be

 

 • Speelbazaar

Wijkcentrum De Kring richt in samenwerking met OCMW, Stad, Kind&Gezin, VCLB en MLWB een Speel-o-theek op waarbij ouders speelgoed kunnen lenen voor hun kinderen en waar de kinderen ook ter plekke kunnen spelen terwijl de ouders even bijpraten bij een kop koffie. Deze Speelbazaar zal vanaf 30 september 2015 elke woensdag open zijn van 14u  tot 18.30u en is  te vinden in gebouw Porto op Welzijnscampus De Zuidkaai. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Melisa van Wijkcentrum De Kring, melisa@wijkcentrumdekring.be 

 

 • Babybazaar

Op 18 november opende Wijkcentrum De Kring de babybazaar in gebouw Venetië op Welzijnscampus De Zuidkaai. De Babybazaar is een ruilwinkel voor babymateriaal (bedjes, buggies, …) en kinderkleren (tot maat 116). De Babybazaar is wekelijks open op dinsdag van 10 tot 12 uur.

Als je nog bruikbaar en kwaliteitsvol babymateriaal hebt, kan je dit bezorgen op dinsdag- en woensdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur in de Babybazaar of contact opnemen met Melisa van Wijkcentrum De Kring, melisa@wijkcentrumdekring.be om het op een ander moment te bezorgen in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8.

 

 • Inloopmomenten voor ouders van jonge kinderen

Elke vrijdag tussen 9 en 11 uur kan je terecht in Wijkcentrum De Kring voor een babbel met Petra van Kind&Gezin. Je kan met haar praten over de opvoeding van jouw kinderen, wat goed gaat en wat minder, …. Je kan er ook gewoon je hart komen luchten! Petra luistert en zoekt, indien nodig, samen met jou naar oplossingen.

Je hoeft geen afspraak te maken en het is gratis.

Voor meer informatie kan je terecht bij Melisa van Wijkcentrum De Kring, melisa@wijkcentrumdekring.be 

 

• Opgroeibabbels

Maandelijkse organiseert Wijkcentrum de Kring in samenwerking met Kind&Gezin, VCLB en de stedelijke Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) bijeenkomsten voor jonge ouders (kinderen van 0 tot 6 jaar) waarbij de nadruk ligt op ervaringen delen, mensen ontmoeten, samen dingen doen en informatie en antwoorden krijgen op vragen waar ze mee zitten. De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 25 september, 23 oktober, 20 november en 18 december van 9.30 tot 11.30 uur. 

De kinderen kunnen gerust meekomen en de bijeenkomsten zijn gratis.

Voor meer informatie kan je terecht bij Melisa van Wijkcentrum De Kring, melisa@wijkcentrumdekring.be 

 

 • Onderzoek naar specifieke onderwijsnoden

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft voor het schooljaar 2014-2015 een onderzoeksmedewerker ter beschikking gesteld die heeft uitgezocht welke specifieke onderwijsnoden er bestaan in de diverse Eeklose scholen. Vanuit het onderzoek werden er concrete aanbevelingen geformuleerd naar het beleid en de scholen. Het volledige onderzoek kan je vinden via onderstaande link.

http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/8x/14039onderzoek_leerlingen_met_bijzondere_onderwijsbehoeften_eeklo_2015.pdf 

 

 • Overlegplatform Onderwijs - Welzijn

Aangezien de Eeklose scholen heel vaak geconfronteerd worden met (kinder)armoede, werd een overleg opgericht tussen de Eeklose scholen en verschillende welzijnsorganisaties. De bedoeling is dat scholen kunnen leren van elkaar en dat er een gezamenlijke visie wordt uitgewerkt omtrent de bestrijding van kinderarmoede op school. Vanuit dit overleg zullen heel concrete acties worden uitgewerkt die een directe impact hebben op de kinderarmoede.

Voor meer informatie kan je terecht in het Sociaal Huis Eeklo bij Lynn Rys via lynn.rys@dezuidkaai.be 

 

 • Vakantieklassen voor anderstalige kinderen

In de schoolvakanties is er een aanbod voor anderstalige kinderen waarbij in de voormiddag op een speelse manier hun Nederlands wordt geoefend en in de namiddag wordt aangesloten bij het vrijetijdsaanbod van de stedelijke jeugddienst. Voor de begeleiding van de kinderen bij het oefenen van het Nederlands worden studenten uit een pedagogische richting ingezet. Het project wordt getrokken door Wijkcentrum De Kring. Voor meer informatie kunt u terecht bij Kirsten Goethals, kirsten@wijkcentrumdekring.be

 

 • Brugfiguur 

Wijkcentrum De Kring en alle Eeklose basisischolen werken samen om de afstand tussen kwetsbare ouders, school en welzijnsorganisaties te verkleinen. Hiervoor wordt een brugfiguur ingezet die leerkrachten en directies ondersteunt bij het omgaan met de dagelijkse ervaringen met kinderarmoede op school. Daarnaast maakt de brugfiguur de link tussen ouders, school, welzijnsdiensten en de schoolomgeving. In elke lagere school van Eeklo wordt eveneens een werkgroep rond kinderarmoede opgestart.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kirsten Goethals, kirsten@wijkcentrumdekring.be

 

EXTRA

Een overzicht van de infosessies in 2018 over de overstap naar het secundair onderwijs. 

 

 


Zoeken